Všeobecné obchodní podmínky

provozovatele internetového obchodu megamix.shop

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (www.megamix.shop)

Čl. 1 - Základní ustanovení

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále "kupující" nebo "zákazník"), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodné meno: Megamix s.r.o.,
Sídlo: Štefánikova 712/40, 085 01 Bardejov, Slovensko
IČO: 53186567
DIČ: 2121295990
IČDPH: SK2121295990

Banka Fio: 2601654025/2010

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 40685/P

Email: info@megamix.shop
Číslo účtu: 2501842715/2010

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovensko
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2  Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: http://www.megamix.shop, (dále jen "elektronický obchod"). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám, a že s nimi souhlasí.

1.3  Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

1.4  Smluvní strany se dohodly, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu megamix.shop, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.5  Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6  Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předchozího upozornění. Kupujícímu však před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím budou uvedeny hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínem jako jejich bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

Čl. 2 - Dotaz, objednání zboží, potvrzení objednávky, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1  Pokud není u daného zboží uvedeno jinak, zboží, který je uveden v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává postupem uvedeným v návodu " Jak nakupovat ". Tento návod je viditelně umístěn v menu elektronického obchodu.

2.2  Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu.

2.3  Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační email s předmětem "Nová objednávka", který potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Tímto vzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a zároveň se tím potvrzuje objednávka. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

2.4 Po ověření disponibility zboží a platných cen provozovatel internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailem nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky bude potvrzena celková cena objednaného zboží a služeb spolu s termínem dodání a další náležitosti, které stanovují právní předpisy České republiky. V případě zjištění vyšší ceny za zboží, jako byla uvedena v katalogu elektronického obchodu, má provozovatel internetového obchodu povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2.5  V případě, že si kupující po telefonickém nebo mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

2.6  Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.7  Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím.

2.8  Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o přijetí nové objednávky.

2.9  Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO apod.) a další náležitosti, které stanoví zákon.

2.10  V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Čl. 3 - Práva a povinnosti prodávajícího

3.1  Prodávající je povinen:

 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 • neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy, například prostřednictvím e-mailu.
 • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2  Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3  Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4  Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

Čl. 4 - Práva a povinnosti kupujícího

4.1  Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2  Kupující je povinen:

 • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.3  Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

4.4  Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na adresu:  info@megamix.shop ), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona 391/2015 Sb

4.5  Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6  Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

4.7  Podrobnější informace o celé problematice naleznete v Zákoně č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 524/2013 av zákoně č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (znění od 1.2.2016). 
Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Megamix s.r.o. je Slovenská obchodní inspekce, Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1,  www.soi.sk  nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce  http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Čl. 5 - Dodací a platební podmínky

5.1.  Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2  Po vystavení faktury bude zboží odesláno k zákazníkovi, pokud si tuto službu objednal. Prodávající zašle spolu se zbožím daňový doklad - fakturu, případně i dodací list a záruční list (pokud je dodáván spolu se zbožím).

5.3  Pokud dohodnuto jinak, provozovatel internetového obchodu se zavazuje zboží dodat do 30 dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi. Pokud provozovatel nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.4 Pri dodaní tovaru je nutné vizuálne skontrolovať zásielku, ak sa zistí nekompletnosť alebo poškodenie, spíše sa o tom zápisnica s kuriérom. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa.

5.5  Pokud zákazník (kupující) bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, tímto se zavazuje provozovateli internetového obchodu uhradit náklady na dopravu, určené dle platného ceníku společnosti DPD.

5.6  Místem plnění smlouvy (dodání zboží) se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v informacích o zákazníkovi při objednávání zboží. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Kurýrní služba), pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.7  V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující.

5.8  Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.9  Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně kurýrovi na přepravu ke kupujícímu.

5.10  Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

5.11 . Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.3 Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.12  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

5.13  Při platbě na dobírku je zákazníkovi vedle ceně zboží účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí kurýrovi při převzetí zásilky.

5.14  V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud nebude platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

5.15  V případě, že stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění, vyrovnají si tyto závazky do 14 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tj od platného odstoupení od kupní smlouvy.

Čl. 6 - Kupní cena, poštovné a balné

6.1  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena").

6.2  V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4  V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

6.5  Cena za poštovné a balné se účtuje následovně:  Ceník dopravy

6.6  Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

6.7  Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je provozovatel internetového obchodu povinen informovat zákazníka. Provozovatel internetového obchodu má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

6.8  Při nákupu v internetovém obchodě není možné uplatnění jakýchkoli klubových, členských nebo zaměstnaneckých slev.

Čl. 7 - Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.  Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Čl. 8 - Vázanost nabídkou, stornování objednávky, vrácení zboží

8.1  Provozovatel internetového obchodu je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem "Nová objednávka" až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.

8.2  V případě, že objednávka nebyla potvrzena - minimálně však ve lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má zákazník právo ji stornovat. V takovém případě není zákazníkovi účtován storno poplatek.

8.3  V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

8.4  Pokud zákazník stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty provozovatelem internetového obchodu, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazena záloha nebo celá částka mu bude vrácena ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky) bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak.

8.5  Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu  info@megamix.shop .

8.6  Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

8.7  Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem - telefonicky, mailem (do 14 prac. Dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení).

8.8  O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

8.9  V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky),  bezhotovostním převodem na jím určený účet.

8.10  Vrátit je možné pouze zboží nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním obalu.

8.11  V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil.

Čl. 9 - Zpracování osobních údajů

9.1.  Provozovatel přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů. Více informací ohledně zpracování osobních údajů najdete v sekci  Ochrana osobních údajů.

Čl. 10 - Odstoupení od kupní smlouvy

10.1  Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo se
 • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se
 • zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.2  Zákazník - spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.

10.3  Vrácené zboží zasílejte kompletní a nepoškozené bez zjevných známek nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží vraťte s veškerým příslušenstvím. Doporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme!  Zboží zasílejte prosím zpět v původním obalu, nepoužívaný a nepoškozené včetně příslušenství (originální doklad o koupi, záruční list, návod k použití atd.) Na adresu: Megamix s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov.

10.4  Na odstoupení od kupní smlouvy se vztahují body 8.3 a 2.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

10.5  Pokud se provozovatel internetového obchodu a zákazník nedohodnou jinak, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

10.6  V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na jím určený účet, nebo poštovní poukázkou. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené, resp. ve stavu, ze kterého je zřejmé nedodržení přiměřené péče ze strany zákazníka, případně nadměrné nepřiměřené opotřebení zboží ze strany zákazníka, zákazník je povinen uhradit provozovateli internetového obchodu náklady, které mu vzniknou při uvádění výrobku do původního stavu.

10.7  Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 dnů ode dne doručení zboží, písemně, elektronickou poštou na adrese  info@megamix.shop . Telefonicky a zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze .

10.8  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

10.9  Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 • své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních podmínek,
 • identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
 • účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 • že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
 • že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.

10.10  Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné vytisknout a vyplnit zde (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy) 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

10.11  Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití a pod. a podle možnosti v originálním obalu a to  zasláním na adresu Megamix s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, Slovensko. . Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme!  Doporučujeme zboží pojistit.

10.12  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.13  Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.14 Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud se kupující nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.

10.15  Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu bylo zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.11 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.16  V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právajúci má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.17  Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití a pod. a podle možnosti v originálním obalu.

10.18  Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem.

10.19  Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 3,90- EUR do 75,00- EUR.

10.20  V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.21  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je

 • poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. spodní prádlo apod.) a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.

10.22  Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a / nebo určeného speciálně pro jednoho kupujícího (tzv. Zhotovení výrobku na míru kupujícímu).

10.23  Pokud jste zakoupili zboží jako firma s platným IČO, právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká - nákup na IČO se řídí obchodním zákoníkem. 

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

11.1.  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2.  V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3.  V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4.  Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek, případně telefonicky.

11.5. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, jakož i zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

11.6.  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.7.  Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu av celém rozsahu s nimi souhlasí.

 V Bardějově, Slovensko 10.1.2019